Wspierane OPP:Wyszukaj Organizacje Pożytku Publicznego


Nazwa, adres, KRS

Nazwa organizacji:
Ulica, miejscowość:
Numer KRS:
Województwo
Zakres działalności

Zabezpieczenie społeczne
Zabezpieczenie społeczne

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom

Działalność charytatywna

Ochrona i promocja zdrowia

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Integracja i aktywiz. społeczna
Integracja i aktywizacja społeczna

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Promocja i organizacja wolontariatu

Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz organizacje i jedn. kościoła katol., innych kościołów oraz jedn. samorządu teryt.

Prawa i wolności człowieka
Prawa i wolności człowieka, obywatela

Działalność na rzecz mniejszości narodowych

Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

Nauka, kultura, edukacja
Nauka, kultura, edukacja, wychowanie

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Bezpiecz. publiczne i obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa

Ratownictwo i ochrona ludności

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Wybierz z powyższych zakładek

Regon:
NIP:
Telefon / fax:
Gmina:
Powiat:
Zwiń
Więcej kryteriów
mojpit.pl © 2006 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone

Serwis mojpit.pl wraz z programem PIT-OPP On-Line obsługiwane są przez firmę Infonetax Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.